Dịch vụ chuyển giá

chuyen gia

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 41 ngày 28 tháng 4 năm 2017 quy định các nguyên tắc và hướng dẫn áp dụng cho các giao dịch giữa các bên liên quan. Nói chung, thông tư nhằm đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện giữa các công ty liên kết phải theo cùng một giá bằng với các đơn vị độc lập.

Dịch vụ chuyển giá chuyên nghiệp của CPA

1. Tổng quan về yêu cầu luật định

Thông tư 41 về giá chuyển nhượng yêu cầu mỗi doanh nghiệp phải tự đánh giá đầy đủ lợi nhuận của mình. Thông tư hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thay thế cho Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN, như sau:

a) Mẫu số 01 Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Mẫu số 02 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia và Mẫu số 03 Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. Người nộp thuế đánh dấu vào các dòng tương ứng với các thông tin, tài liệu đã lập tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

c) Mẫu số 04 Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên có hoạt động tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra theo thông tư 41, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

2. Phạm vi công việc

a. Giai đoạn 1 – Kê khai giao dịch liên kết

Công ty phải kê khai các giao dịch liên kết theo mẫu quy định, chúng tôi dự kiến ​​rằng phạm vi công việc của chúng tôi trong “Giai đoạn 1 – Kê khai giao dịch liên kết ” sẽ như sau:

 • Tư vấn các yêu cầu luật định tại Việt Nam;
 • Kiểm tra chiến lược giá hiện có của Công ty để đảm bảo rằng nó phù hợp, có thể hỗ trợ và được áp dụng nhất quán;
 • Kiểm tra hồ sơ giá thị trường của Công ty và / hoặc đánh giá liệu Công ty có tất cả các tài liệu cần thiết không để hỗ trợ xác định giá thị trường cho Công ty;
 • Phân tích và so sánh giá với giao dịch độc lập;
 • Định lượng các khoản phải nộp thuế trong trường hợp xấu nhất, nếu phù hợp;
 • Thảo luận các vấn đề với ban quản lý;
 • Kê khai giao dịch liên kết theo mẫu gửi cơ quan thuế theo quy định.

b. Giai đoạn 2 – Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, chúng tôi dự kiến ​​rằng phạm vi công việc của chúng tôi trong “Giai đoạn 2 – Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ” sẽ như sau:

 • Hỗ trợ Công ty thu thập thông tin và hoàn thiện hồ sơ xác định giá định giá thị trường cho những giao dịch với bên liên quan được thực hiện giữa Công ty và các bên liên quan;
 • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết;
 • Định lượng các khoản phải nộp thuế trong trường hợp xấu nhất, nếu phù hợp;
 • Thảo luận các vấn đề với ban quản lý;
 • Lập báo cáo chuyển giá.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 

  ĐĂNG KÝ
  THUÊ VĂN PHÒNG
  Tôi đồng ý với quy định sử dụng và chính sách bảo mật của TSN Group

  * Thông tin yêu cầu nhập